Sosyal Beceri Odaklı Psiko-Eğitim Programının İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Zöhre Kaya, Ayşe Kaval

ÖZ

Bu araştırmada, sekiz oturumdan oluşan sosyal beceri odaklı psiko-eğitim programının ilkokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, kamu kurumuna ait bir ilkokula devam eden 3. ve 4. sınıf toplam 24 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ön test, son test ve izleme testli kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Veri toplamada, Sosyal Beceri Bilgisi Testi, Sosyometri Tekniği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Ön test ölçümünün ardından deney grubundaki öğrencilere Mayıs-Haziran 2019 tarihleri arasında Sosyal Beceri Psiko-Eğitim Programı haftada iki gün (4 hafta, 8 gün) ve günde yaklaşık 45 dakika olmak üzere araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Kontrol grubuna hiçbir grup oturumu ve etkinlik uygulanmayıp, öğrencilere sadece ön test ve son test uygulanmıştır. Oturumların sona ermesinden bir hafta sonra son-test ölçümleri alınmış ve altı ay sonra ise izleme ölçümü yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin sosyal beceri puanlarının kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde arttığı görülmüştür. Aynı zamanda, deney grubundaki öğrencilere altı ay sonra izleme testi uygulanmış, son test ile izleme testi puan ortalamaları arasındaki farklılığın anlamlı olmadığı ve sosyal beceri psiko-eğitim programının etkisinin halen devam ettiği görülmüştür. Elde edilen bulgular, sosyal beceri odaklı yürütülen psiko-eğitim programının öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmede etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

İlkokul öğrencileri, Sosyal beceri, Sosyal beceri eğitimi, Sosyal yeterlilik, Psiko-eğitim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.9936

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.