Kimya Öğretmeni Adaylarının Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gülüzar Eymur, Ömer Geban

ÖZ

Bu çalışmanın temel amacı, motivasyon ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bunun yanında, cinsiyet ile sınıflar arasındaki motivasyon farklılıkları da incelenmiştir. Kimya öğretmen adayları (n=168) ölçek olarak Vallerand’in 1992’de hazırladığı Akademik Motivasyon Ölçeği’ni (AMÖ) doldurmuştur. Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ) içsel motivasyon (öğrenmek için, başarıya doğru ve uyarım yaşama), dışsal motivasyon (farkına varılmak, içe yansımış ve dış kontrol) ve motivasyonsuzluk alt ölçeklerini içeren 28 tane Likert tarzı sorudan oluşmaktadır. Analiz sonuçlarında , akademik başarı ile sadece iki içsel motivasyon (bilgi ve uyarım yaşama) arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, kızlar motivasyon alt boyutlarında erkeklere göre daha yüksek değerler almaktadır. Kızlarla erkekler arasında anlamlı fark sadece içsel motivasyon- uyarım yaşama alt ölçeğinde bulunmaktadır. Sınıf farkını göz önüne aldığımızda ise, sınıflar arasında tek fark dışsal motivasyon- içe yansımış alt ölçeğinde gözlenmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Kimya eğitimi, motivasyon, akademik başarı, cinsiyet, sınıf

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.