Okullara Yönetici Seçme, Yetiştirme ve Atamaya İlişkin Yönetici Görüşleri: Durum Çalışması

Şenol Sezer, Gamzegül Engin

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin okullara yönetici seçilmesi, yetiştirilmesi ve atanmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışma, nitel araştırma deseninde ve durum çalışması modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 30 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve odak grup görüşmesi tekniği ile toplanmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler, tümevarımsal içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Odak grup görüşmesinden elde edilen veriler ise betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Ana temalar; yönetici seçme, yönetici yetiştirme ve yönetici atama şeklindedir ve bu ana temalarla ilişkili 14 alt tema belirlenmiştir. Okul müdürleri, okullara yönetici seçmede yeterlik, sınav ve mülakat puanının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir. Okul müdürleri, yöneticilerin hizmet öncesi eğitim, hizmetiçi eğitim, yüksek lisans eğitimi ve işbaşında eğitim uygulamalarına dayalı olarak yetiştirilmesi gerektiğini dile getirmektedir. Okul müdürlerine göre, okullara yönetici atamada, tarafsızlık ve adalet ilkelerinin göz önünde bulundurulmalı ve objektif kriterler belirlenmelidir. Bunların yanı sıra, mesleki deneyim, mesleki yeterlik, eğitim, yönetsel beceriler ve kişisel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul müdürü, Müdür yardımcısı, Yönetici seçme, Yetiştirme ve atama


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9621

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.