Beden Eğitimine Yönelik Tutumun Yordayıcısı Olarak Öz-Yeterlik, Algılanan Sosyal Destek ve Öğretmen Geribildirimi

Sonnur Küçük Kılıç

ÖZ

Gelişen ve değişen dünyada giderek daha pasif yaşam tarzı benimsenmekte ve gençlerin hareket ihtiyaçları göz ardı edilmektedir. Bu bağlamda gençlerin hareket ihtiyacının karşılanması ve pasif yaşamın olumsuz etkilerinden kurtulmaları açısından da fiziksel aktiviteye yönelmelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Öte yandan fiziksel aktiviteye katılımda gençlere eşit fırsatlar sunduğu varsayılan beden eğitimi derslerine yönelik öğrencinin ilgisinin zamanla azaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle beden eğitimine yönelik tutum üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Böylelikle eğitimin kalitesinin artacağı ve bununla birlikte daha sağlıklı bir genç toplum oluşacağına inanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimine yönelik öz-yeterlik, algılanan sosyal destek ve öğretmen geribildiriminin beden eğitimine yönelik tutumun anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzincan ilinde yer alan üç farklı ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 520 (267 kız, 253 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği’, ‘Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ ve ‘Algılanan Öğretmen Geribildirim Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde; ANOVA ile basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları beden eğitimine yönelik öz-yeterlik, algılanan arkadaş desteği ve algılanan pozitif sözel olmayan geribildirim ile performans bilgisi öğretmen geribildiriminin beden eğitimine yönelik tutumun pozitif yordayıcısı, negatif sözel olmayan öğretmen geribildiriminin ise beden eğitimine yönelik tutumun negatif yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Son olarak beden eğitimine yönelik tutumu yordayan en önemli değişkenin algılanan öğretmen geribildirimi olduğu ve bunu beden eğitimine yönelik öz-yeterlik ve sosyal destek algısının izlediği belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Beden eğitimi, Fiziksel aktivite, Ortaokul öğrencisi, İlgi, İnanç, Sosyal destek, Öğretmen geribildirimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9390

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.