Disiplinler Ötesi Sorgulama Programı Tasarlamanın Bazı Değişkenler Açısından Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri: Uluslararası Bakalorya Örneği

Burcu Gürkan

ÖZ

Bu araştırmada disiplinler ötesi sorgulama programı tasarlama sürecinin öğretmen adaylarının grup çalışması becerilerine, yansıtıcı düşünme düzeylerine ve eğitim programı tasarım yaklaşımlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma iç içe karma desen yaklaşımına göre yürütülmüştür. Araştırmanın nicel boyutu tek grup öntest-sontest desene, nitel boyutu ise durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bir üniversitenin Uluslararası Bakalorya Eğitim Sertifikası programına devam eden farklı branşlardaki 15 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adayları 6 hafta boyunca disiplinler ötesi sorgulama programı tasarlamışlardır. Araştırmada nitel veriler öz değerlendirme formu, grup değerlendirme formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış, nicel veriler ise Grup Çalışması Becerileri Ölçeği, Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği, Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Nitel veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Değerlendirme formlarından elde edilen nicel veriler frekans cinsinden hesaplanmış; ölçeklerden elde edilen nicel veriler ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Uygulamanın etki büyüklüğü Pearson Korelasyon Katsayısı (r) istatistiği ile hesaplanmıştır. Araştırmada disiplinler ötesi sorgulama programı tasarlama sürecinin öğretmen adaylarının grup çalışması becerilerinde, yansıtıcı düşünme düzeylerinde ve eğitim programı tasarım yaklaşımlarında son test lehine anlamlı farklılık görülmüş ve uygulamanın etkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının öğrenci ve sorun merkezli program tasarımlarına eğilim gösterdikleri ve performansların sorumlulukları yerine getirme, zamanı etkili kullanabilme, destek sağlama, çaba gösterme vb. açılardan iyileştiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretimi planlama, ana fikir yazma, etkinlikleri düzenleme, yaş düzeyini dikkate alma, eylem yazma vb. açılardan zorlandıkları görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Disiplinler Ötesi Sorgulama Programı, Grup Çalışma Becerileri, Yansıtıcı Düşünme, Eğitim Programı Tasarım Tercihi, Uluslararası Bakalorya


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9334

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.