İlköğretim 6. Sınıflar İçin Uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nın Uygunluk Geçerliği

Nuri Doğan, Hatice Sevindik

ÖZ

Bu araştırmada ilköğretim 6. Sınıflar için yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nın ilgili sınıfta verilen ve Seviye Belirleme Sınavı kapsamında sorulan derslerden elde edilmiş başarı puanları ile uygunluk geçerliğine bakılmıştır. Bu amaçla Ankara’nın çeşitli ilçelerinde yer alan dört okul, verilerin kullanılmasına izin verilmesi sebebiyle örnekleme alınmıştır. Bu öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavı alt test ham puanları ile ders başarı puanları arasındaki kanonik korelasyonlar hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sınavın uygunluk geçerliği yetersizdir. Bağımsız değişken olan başarı puanları ile bağımlı değişken olan Seviye Belirleme Sınavı alt test puanları arasında tek bir kanonik korelasyon önemli bulunmuştur. Bu durum, bazı derslere ilişkin puanların Seviye Belirleme Sınavı’na ilişkin alt test puanları ile yeterli uyum göstermediği ve sınavın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine ilişkin kanıtlar vermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Kanonik korelasyon, geçerlik, uygunluk geçerliği, Seviye Belirleme Sınavı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.