Etkileşimli Okumanın Okuma Motivasyonuna Etkisi

Ergün Yurtbakan, Özge Erdoğan, Tolga Erdoğan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, etkileşimli okumanın ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarına etkisini ve bu öğrencilerin etkileşimli okuma hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Basit deneysel yöntem (tek grup, ön test-müdahale-son test) kullanılan araştırmanın çalışma grubunu, Trabzon ili Maçka ilçesinde bir ilkokulda öğrenim görmekte olan ve uygun durum örnekleme yoluyla seçilen 15 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak “Okuma Motivasyonu Ölçeği” kullanılmış, nitel kısmında ise öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda elde edilen verilerin analizinde, aritmetik ortalama ve Wilcoxon işaretli sıralar testi, standart sapma kullanılmış; nitel kısımda ise elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçları, etkileşimli okumanın öğrencilerin okuma motivasyonunu artırdığını göstermektedir. Nitel sonuçlar ise, etkileşimli okumanın öğrencilerin okuma isteklerinin arttığını ve bu süreçten daha fazla faydalandıklarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte öğrenciler, okuma sürecinin daha eğlenceli hale geldiğini ifade etmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma Motivasyonu, Etkileşimli Okuma, İlkokul Öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9258

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.