Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersini Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri

İpek Derman, Nuray Senemoğlu

ÖZ

Bu araştırmada yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki kazanımları yaşamla ne düzeyde ilişkilendirdiklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmanın örneklemi olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme ve küme örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Araştırma, Ankara ili merkez ilçelerindeki 12 ortaokulda öğrenim gören 274 yedinci sınıf öğrencisi ile 2017-2018 öğretim yılında yürütülmüştür. Öğrencilerin fen bilimleri dersini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri, hem fen bilimlerine ilişkin ilkelerin işe koşulduğu yaşam problemlerine çözüm önerme, hem de fen bilimlerine ilişkin yaşam problemlerinin çözümünde işe koşulan ilkeyi belirleme düzeyleri bakımından iki yönlü olarak incelenmiştir. Bu amaçla verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu problem senaryolarından oluşan “Bilimde Yaşam Testi” ve “Yaşamda Bilim Testi” kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin fen bilimleri dersini yaşamla ilişkilendirme düzeylerinin hem fen bilimlerine ilişkin ilkelerin işe koşulduğu yaşam problemlerine çözüm önerme, hem de fen bilimlerine ilişkin yaşam problemlerinin çözümünde işe koşulan ilkeyi belirleme bakımından yetersiz olduğu, sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin fen bilimleri dersini yaşamla ilişkilendirme düzeylerinin sosyoekonomik düzeye, fen bilimleri derisinden takviye alma, evde internet erişimi ve okul dışı bilimsel öğrenme ortamlarına katılma durumlarına göre anlamlı fark gösterdiği görülmüştür. Araştırma sonuçlarının; öğrencilerin iyi bir fen bilimleri eğitiminden beklenildiği şekilde yaşamda karşılaştığı problemleri fen bilgisi birikimini kullanarak çözebilen, yine bu bilgiyi kullanarak toplum yararına kararlar alabilen ve faydalı ürünler ortaya koyabilen, yaşadığı çevreye kolay uyum sağlayabilen, olumlu tüketim alışkanlıklarına sahip bireyler olarak yetişmelerine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasına ışık tutması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen bilimleri dersi, Bilimin doğası, Bilim okuryazarlığı, Bilimde yaşam, Yaşamda bilim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9178

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.