4-6-8 Yaş Grubundaki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Normlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Akıl Yürütme Esneklikleri

Rabia Özen Uyar, Yaşare Aktaş Arnas

ÖZ

Bu araştırmada, 4-6-8 yaş grubundaki çocukların toplumsal cinsiyet normlarına ilişkin kalıp yargısal bilgilerinin ve farklı bağlamlar vurgulandığındaki toplumsal cinsiyet normlarına ilişkin akıl yürütme esnekliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma karma yöntem çalışmalarından yakınsayan paralel desene uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 4-6-8 yaş grubundan 30 kız ve 30 erkek olmak üzere toplam 60 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel ve nitel verileri hipotetik hikâyeler aracılığıyla eş zamanlı olarak toplanmıştır. Nicel verilerinin analizinde ilişkisiz örneklemler için iki yönlü ANOVA testi kullanılırken nitel veriler betimsel olarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları; 4-6-8 yaş grubundaki çocukların toplumsal cinsiyet normlarına ilişkin bilgilerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Erkek çocuklar farklı bir kültürel bağlamda cinsiyet normlarının tersine çevrilmesinin kabul edilebilir olduğunu kız çocuklardan daha fazla ifade etmektedir. 8 yaş grubundaki çocuklar 4 ve 6 yaş grubundaki çocuklara göre cinsiyet normlarına yönelik daha fazla esneklik gösterme eğilimindedir. Buna göre; 8 yaşındaki çocuklar cinsiyet normlarının kişisel tercihler doğrultusunda değişebileceği ve okulun toplumsal cinsiyet normlarına yönelik koyduğu kuralların uygun olmadığı görüşündedir.

ANAHTAR KELİMELER

Toplumsal cinsiyet, Erken çocukluk, Kalıp yargı, Esneklik, Cinsiyet gelişimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9129

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.