Yoga Eğitiminin Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Bilişsel İşlevlerine Etkisi

Songül Yasemin Özgün, Betül Özkul, Ezgi Oral, İlgi Şemin

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, erken çocukluk dönemindeki çocuklarla yürütülen yoga çalışmasının çocukların bilişsel işlevlerine etkisini incelemektir. Bu araştırma, Ön Test-Son Test Kontrol Gruplu Deney Deseni (ÖSKD) ile yapılan yarı-deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi, İzmir ilindeki iki okul öncesi kurumunda öğrenim görmekte olan 4-5 yaş grubunda 10’u deney 18’i kontrol grubuna dâhil edilen 28 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada çocukların bilişsel işlevlerini belirlemek amacıyla “Bilişsel İşlevlerin Uygulanması Ölçeği (BİUÖ)” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada deney grubuna dahil edilen çocuklara 12 hafta boyunca haftanın 1 günü, 1 saat olmak üzere sertifikalı uzman yoga eğitmeni önderliğinde yoga eğitimi verilmiştir. Kontrol grubuna dâhil edilen çocuklara ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney-U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıra testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; deney grubuna dâhil edilen çocukların BİUÖ toplam puanları ve Görevler Bölümü alt ölçeklerinden aldıkları son test puan ortalamaları ön test toplam puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Kontrol grubuna dâhil edilen çocukların son test puan ortalamaları ile ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney ve kontrol gruplarının son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında, kısa süreli işitsel bellek, bakış açısı alma ve sözel planlama alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı; sınıflandırma, kısa süreli işitsel bellek yeniden hatırlama, kısa süreli görsel bellek ve örüntü tamamlama alt ölçekleri ve BİUÖ son test toplam puanları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmektedir. Araştırmanın bulguları literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yoga, Erken Çocukluk Dönemi, Bilişsel İşlevler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9088

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.