Sosyal Bilgiler Dersinde REACT Stratejisine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi

Alaattin Arıkan, Elif Aladağ

ÖZ

Bu çalışma; 5. sınıf “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ünitesi kapsamında REACT stratejisine uygun olarak hazırlanan öğretim etkinlikleri ve materyallerinin öğrencilerin akademik başarılarına, sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisinin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde Aydın’da bir ortaokulda 5. sınıfa devam eden iki şubede toplamda 60 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öntest - sontest eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Sınıflar, rastgele örnekleme yöntemiyle kontrol grubu ve deney grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmanın deney grubunda 30, kontrol grubunda 30 öğrenci yer almıştır. Deney grubunda REACT stratejisine göre düzenlenen öğretim etkinlikleri uygulanırken; kontrol grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitabındaki öğretim etkinliklerine göre ders işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak başarı testi, kalıcılık testi ile sosyal bilgiler dersi tutum ölçeği kullanılmıştır. Uygulama 6 hafta sürmüştür. Verilerin analizinde; bağımsız gruplar t-testi, tekrarlı ölçümlerde ANOVA, ANCOVA Mann Whitney-U testi ve Wilcoxon testi kullanılmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen veriler değerlendirildiğinde; öğrencilerin akademik başarıları ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Kalıcılık testi sonuçlarında ise deney grubu öğrencilerin ortalamaları daha yüksek olsa da istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışma REACT stratejisinin sosyal bilgiler dersinde ilk defa deneysel olarak kullanılması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca çalışma sonucunda; deneysel uygulama esnasında karşılaşılan durumlara dair bilgi verilerek, dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin önerilerde de bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Bağlam Temelli Öğrenme, REACT Stratejisi, Sosyal Bilgiler, Akademik Başarı, Kalıcılık, Tutum


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9028

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.