Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Modeli (ÜYEP) ve Sosyal Geçerliği

Uğur Sak

ÖZ

Bu makalede Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) modelinin genel yapısı ve modelin sosyal geçerliği üzerine yapılan araştırmalar sunulmuştur. ÜYEP, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin örgün eğitimlerine paralel olarak yürütülen, üniversite tabanlı bir program modelidir. ÜYEP modeli; tanılama, müfredat, öğretim, değerlendirme, program ve öğretmen eğitimi olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır. Araştırma grubunu, ÜYEP tanılama sistemi ile matematik ve fen bilimleri alanlarında üstün yetenekli olarak tanılanan ve ÜYEP’e 1-5 yarıyıl devam eden toplam 84 altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf ilköğretim öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ÜYEP Değerlendirmeleri Öğrenci Formu (ÜDÖF) kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada, istatistiksel karşılaştırmalar tek örneklem t-testi kullanılarak yapılmış, ölçüt olarak da “3” değeri (çok iyi) alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin ÜYEP’in özelliklerini genel olarak “çok iyi” düzeyinde değerlendirdiklerini ortaya koymuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak ÜYEP’in sosyal geçerliğinin oldukça yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP), sosyal geçerlik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.