Mühendislik Odaklı Bütünleştirilmiş STEM Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine ve STEM Meslek İlgilerine Etkisinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması

Hicran Özkul, Muhammet Özden

ÖZ

Mühendislik odaklı bütünleştirilmiş STEM uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ve STEM mesleklerine ilgileri üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada karma araştırma yöntemi desenlerinden müdahale deseni kullanılmıştır. Desenin nicel aşamasında tek grup öntest-sontest deneysel desen; nitel aşamasında ise temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın deneysel uygulaması 19 ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Nitel aşamada ise deneysel uygulama sonrasında sekiz öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen nicel verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi; nitel verilerin analizinde ise tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin ve STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin uygulama sonrasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Benzer şekilde nitel veriler de katılımcıların STEM alanlarına ilişkin kariyer bilinçlerinin geliştiğini ve gelecekteki mesleki yaşamlarında STEM alanlarından bir meslek seçme eğiliminde oldukları göstermiştir. Ayrıca katılımcıların bilimsel düşünme, yaratıcı olma, çok yönlü düşünme, mühendislik tasarım becerilerini kullanma, iş birliği yapma ve iletişim kurma gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandıkları düşüncesinde oldukları belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen eğitimi, Bütünleştirilmiş STEM eğitimi, Mühendislik eğitimi, Bilimsel süreç becerileri, STEM kariyer ilgisi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8870

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.