Okul Müdürlerinin Güçlendirici Liderliği ile Öğretmenlerin Özyeterliği ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Osman Tayyar Çelik, Necdet Konan

ÖZ

Bu araştırmada, okul müdürlerinin güçlendirici liderliği ile öğretmenlerin özyeterlikleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya ilinin merkez ilçelerindeki okullarda görev yapan öğretmenler, örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü ve yönergeye uygun biçimde yanıtlayan 438 öğretmen oluşturmaktadır. Değişkenler arası ilişkiye yönelik araştırmacılar tarafından denenceler geliştirilmiş, denencelere dayalı olarak geliştirilen model YEM analizi ve aracılık testleri ile incelenmiştir. Sonuçlar, okul müdürlerinin güçlendirici liderliğinin öğretmenlerin özyeterliğini ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığını, öğretmenlerin özyeterliklerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarını pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığını göstermektedir. Bununla birlikte güçlendirici liderliğin öğretmenlerin özyeterliğindeki varyansın %16’sını açıkladığı tespit edilirken, modelin örgütsel vatandaşlıktaki varyansın %50’sini açıklayabildiği ve güçlendirici liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide özyeterliğin kısmi aracılık rolünün olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak okul müdürlerinin güçlendirici liderliği ile öğretmenlerin özyeterlik algıları ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiye yönelik denenceler doğrulanmış, denencelere dayalı olarak geliştirilen teorik model gerçek verilerle test edilerek desteklenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Güçlendirme, Güçlendirici Liderlik, Öğretmen Güçlendirme, Özyeterlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8841

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.