Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerini Destekleyici Uygulamalar Hakkında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri

Gülhan Yılmaz Bursa, Berrin Dinç

ÖZ

Bu araştırmada, çocukların duygu düzenleme becerilerini destekleyici uygulamalar hakkında okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel yaklaşımla planlanan bu araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Eskişehir il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerle gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ile belirlenen 28 gönüllü öğretmen araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Veriler, tümevarımsal bir şekilde analiz edilmiştir. Verilerden elde edilen kod ve temalar, inandırıcılığın artırılması için uzman incelemesine verilmiştir. Kodlama anahtarı, Miles ve Huberman’ın (2015) güvenirlik formülüne göre hesaplanmış ve sonucunda güvenirlik katsayısı %92 çıkmıştır. Bu formüle dayanarak bu araştırmanın güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Analizlerin sonucunda, öğretmenlerin duygu düzenleme kavramını sınırlı olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Sınıf içerisinde çocuklarda en çok gözlemledikleri duygu durumlarının öfke ve mutluluk olduğunu, çocukların öfke duygusu ile baş etmede zorlandıklarını ve bu yüzden kendilerinin de çocuklarda görülen öfke duygusuyla baş etmekte zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ek olarak öğretmenler, çocuklarda duygu düzenleme konusunda sınıf içinde ve dışında desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul Öncesi Dönem, Duygu, Duygu Düzenleme, Duygu Düzenleme Becerilerinin Gelişimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8824

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.