Eko ve Eko Olmayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sürdürülebilir Gelişim için Eğitim Uygulamalarını Yordayan Değişkenlerin Karşılaştırılması

Deniz Kahriman Pamuk, Refika Olgan

ÖZ

Erken çocukluk döneminde Sürdürülebilir Gelişim için Eğitim (SGE) bütün dünyada, kuram ve uygulama boyutunda tartışılan güncel bir konudur. SGE eğitim uygulamalarının mevcut okul öncesi eğitim programlarına entegre edilmesi gerektiği alan yazında tartışılmaktadır. Eko okullar programı, Türkiye’de ve dünyada okul öncesi dönemde SGE’nin uygulandığı iyi örneklerden biridir. Bu süreçte, gerek eko gerek eko olmayan okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin rolü çok büyüktür.  Bu çalışmada, eko olan ve olmayan okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Sürdürülebilir Gelişim Bilgisi, Sürdürülebilir Gelişime Yönelik Tutumları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeliği, SGE uygulamalarına yönelik geçmiş deneyimleri ve çocukken yaşadıkları yer ile konut tipi, SGE uygulamalarının yordayıcısı olarak karşılaştırılmıştır. Hiyerarşik Doğrusal Modelleme (HLM) analizlerinin sonuçları, eko okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için STK üyeliğinin ve sürdürülebilir gelişime yönelik tutumlarının; eko olmayan okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenler için ise yine sürdürülebilir gelişime yönelik tutumlarının ve geçmiş SGE deneyimlerinin SGE uygulamalarının yordayıcısı olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak bu çalışma, SGE uygulamalarının okul öncesi eğitim programına bütünleştirilmesi sürecinde farklı değişkenler açısından okul öncesi öğretmenlerin rolünü ortaya koymaktadır.  Bu bağlamda okul öncesi öğretmenlerinin SGE uygulamalarının yaygınlaşmasında en önemli paydaşlardan biri olduğu unutulmamalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Sürdürülebilir gelişim için eğitim uygulamaları, Eko-okul öncesi eğitim kurumları, Hiyerarşik doğrusal modelleme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8774

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.