Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yeterliklerinin ve Bu Yeterlik Derecelerinin Çok Kriterli Karar Verme ile Belirlenmesi

Ali Özdemir

ÖZ

Bu çalışmanın temel amacı, eğitim yöneticilerinin sahip olması gereken ana ve alt yeterlik alanlarının hangi boyutlardan oluşması gerektiğinin, bu ana ve alt yeterliklerin önem derecelerinin ve ağırlıklarının ne düzeyde olacağının belirlenmesidir. Eğitim yöneticilerinin seçiminde sistematik bir model önermek çalışmanın bir diğer amacıdır. Bu amaçla yapılan alan yazın taraması ve uzman görüşleri sonucunda eğitim yöneticilerinde bulunması gereken sekiz ana yeterlik boyutu ve bu boyutlara ait alt yeterlikler belirlenmiştir. Modelin oluşturulmasında ‘’Çok Kriterli Karar Verme’’ yöntemlerinden olan, objektif ve subjektif nitelikleri bir arada değerlendirmeye imkân veren ‘’Analitik Hiyerarşi Sürecinden’’ faydalanılmıştır. Elde edilen yeterlikler bu alanda çalışan akademisyenler ve en az 10 yıl deneyimi olan eğitim yöneticilerinden oluşan 10 kişilik uzman karar verici grubu tarafından ‘’Analitik Hiyerarşi Süreci’’ yöntemi ile değerlendirilmiştir. Eğitim yöneticilerinin sahip olması gereken başlıca ana yeterlikler liderlik, eğitim-öğretim programları ve ortamının yönetimi, etkili iletişim ve çalışma ortamı oluşturma şeklinde tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim yöneticisi yeterlikleri, Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Süreci, Eğitim yöneticisi, Eğitim Liderliği


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8726

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.