Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Alper Başbay, D. Yelda Kağnıcı

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, çokkültürlü yeterlik algılarının belirlenebilmesi için bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla oluşturulan deneysel form, görüşleri alınmak üzere uzmanlara sunulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda maddelerin kapsam geçerlik oranları belirlenmiştir. Maddeler için kapsam geçerlik oranı .80’in altında değer alan maddeler çalışma kapsamından çıkarılmıştır. Oluşturulan 47 maddelik deneme formu, farklı üniversitelerde ders vermekte olan ve e-posta aracılığıyla ulaşılabilen 309 öğretim elemanı üzerinde uygulanarak, elde edilen veriler analiz edilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizleriyle (AFA) “Farkındalık”, “Bilgi” ve “Beceri” olmak üzere üç boyutlu ve toplam 41 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. Analizlerde ölçeğin alt ölçekleri arasındaki ilişkiye bakılmış ve faktörlerin birbirleriyle olumlu ve anlamlı ilişki içinde olduğu görülmüştür. Alt boyutların çokkültürlü yeterlik olarak adlandırılan bir yapının bileşenleri olduğu ve bunların birlikte bir üst yapıyı oluşturduğu yapılan analizler sonucunda doğrulanmıştır. Modelin uyum iyiliği indekslerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi de AFA sonuçlarını doğrulamıştır. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .95 olarak belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Çokkültürlülük, öğretmen yeterlikleri, çokkültürlü öğretmen yeterlikleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.