Okulun Hazır Olması Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Fatih Güner, Hülya Kartal

ÖZ

Araştırma ile sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ilkokulların çocukların okula başlaması için hazır olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, tekil tarama ve nedensel karşılaştırma modellerinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemi için Çanakkale ilindeki 881 sınıf öğretmeni arasından tabakalı örnekleme yöntemi aracılığıyla 617 sınıf öğretmeni belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, Kartal ve Güner (2019) tarafından geliştirilen İlkokulun Hazır Oluşunu Değerlendirme Aracı (İHODA) ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ve Tukey HSD testi hesaplamaları yapılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin Çanakkale’deki ilkokulları, okulun hazır olması açısından olumlu yönde değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma ile sınıf öğretmenlerinin İHODA’nın boyutlarına yönelik katılım ortalamaları en yüksek ortalamadan en düşük ortalamaya doğru Okula geçiş uygulamaları, Ortak kullanım alanlarındaki fiziki düzenlemeler (OKAFD), Fiziki güvenlik önlemleri, Öğretmen hazırlıkları şeklinde sıralanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin Öğretmen hazırlıkları boyutu puan ortalamalarında mesleki kıdem ve birinci sınıf okutma deneyiminin etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin okulun hazır olması açısından ilkokullara yönelik aldıkları İHODA puan ortalamaları arasında öğrenim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu; mesleki kıdem, birinci sınıf okutma deneyimi ve okul çevresinin sosyoekonomik düzeyine göre ise farklılık olmadığı belirlenmiştir. Mevcut araştırma ile okula hazır olma konusu okul odaklı ele alınarak ulusal alanyazında okula hazır oluşun farklı bir boyutunun önemine dikkat çekilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

İlkokul, Okula hazır olma, Okulun hazır olması, Öğretmen görüşleri, Sınıf Öğretmeni


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8681

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.