Yenilik- Karar Sürecinde Öğretmenlerin Kullandıkları İletişim Kanalları

Gökhan Çalışkan, Özden Şahin İzmirli

ÖZ

Günümüzde birçok yenilik ve teknoloji başta eğitim alanı olmak üzere bireylerin günlük yaşamlarının her alanında kendine yer bulmaktadır. Bu yenilik ve teknolojilerin fiziksel olarak eğitim ortamlarında bulunması etkili bir teknoloji entegrasyonu süreci için tek başına yeterli değildir. Yenilik ve teknolojilerin öğretim ortamına kazandırılmasının yanında öğretmenlerin bu yeniliklere yönelik yeterlikler çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, öğretmenlere yeni teknolojilere yönelik bilgiler kazandırmak amacıyla hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimler düzenlenmektedir. Ancak bu kanallardan enformasyon akışında, öğretmenlerin yeni teknolojileri benimsemelerinin tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. Bu noktada öğretmenlerin yeniliklere dair yenilik-karar sürecinde kullanabileceği diğer iletişim kanallarının belirlenmesi onlara daha kolay ulaşılabilmesi için önemlidir. Alanyazında öğretmenlerin yenilikler hakkında bilgi, tutum ve karar edinirken kullandıkları iletişim kanallarını belirlemeye yönelik araştırmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakın geçmişte geliştirilen ve süreç içerisinde kendisini sürekli olarak güncellemeye devam eden Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) öğretmenler için bir yenilik olduğu kabul edilmiştir. Çalışmada, EBA’nın yayılımında öğretmenlerin yenilik-karar sürecinde bulundukları aşamaların ve bu süreçte kullandıkları iletişim kanallarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili merkez ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki devlet okullarında görev yapan 489 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırma kapsamında veriler araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı ile toplanmıştır. Araştırmada toplanan veriler SPSS 21 paket programı kullanılarak betimsel istatistik (yüzde ve frekans) ve iki değişken için ki kare testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, EBA’ya yönelik yenilik-karar sürecinde öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun uygulama ve onay aşamasında bulundukları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, EBA’ya yönelik yenilik-karar sürecinin her aşamasında öğretmenlerin bireylerarası iletişim kanallarını ve etkileşimli internet araçlarını işlevsel olarak kullandığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin EBA’ya yönelik bilgi, tutum ve karar geliştirirken diğer öğretmenlerle yüz yüze görüşme, EBA web sitesi ve eğitimsel web siteleri kanallarını yenilik-karar süreci aşamalarının hepsinde işlevsel olarak kullandığı görülmüştür. Ayrıca, öğretmenlerin kullandığı işlevsel iletişim kanallarının kullanım oranları ile öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü arasındaki ilişkinin yenilik-karar sürecinin bazı aşamalarında farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yeniliğin yayılması sürecinde “etkileşimli internet kanallarının” (eğitim siteleri gibi) öğretmenlere ulaşmada daha öncelikli kullanılması önerilir.

ANAHTAR KELİMELER

İletişim, İletişim kanalı, Eğitimsel iletişim kanalları, Öğretmen, Yenilik-karar süreci, Yeniliklerin yayılması, EBA


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8611

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.