Dijital Öykülemenin Kültürel Farkındalık ve Yaratıcı Düşünme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Memet Karakuş, Buket Turhan Türkkan, Nihan Arslan Namlı

ÖZ

Bu çalışmada, ilkokul ikinci sınıf düzeyinde Web 2.0 araçlarından biri olan Storyjumper yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen hayat bilgisi dersine yönelik öğretimin, öğrencilerin kültürel farkındalıkları ile yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada, tek grup öntest-sontest zayıf deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları uygun örnekleme yöntemine göre belirlenmiş olup, yirmi iki ilkokul ikinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Sözel-A Formu ve araştırmacılar tarafından oluşturulan Kültürel Farkındalık Düzeyi Belirleme Formu kullanılmıştır. Yaratıcı düşünme testine yönelik nicel veriler non-parametrik testlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Kültürel Farkındalık Düzeyi Belirleme Formu’na verilen yanıtlar ise nitel bağlamda incelenerek, tümevarımsal içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, dijital öykü oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen öğretimin, öğrencilerin kültürel farkındalıkları ile yaratıcı düşünme becerileri üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Dijital öyküleme, Kültürel farkındalık, Yaratıcı düşünme, İlkokul, Hayat bilgisi dersi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8576

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.