Öğretmenlerin Öz Yeterlik İnançları ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması

Fatma Kalkan

ÖZ

Bu araştırmada, öğretmenlerin öz yeterlik inançları ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin öz yeterlik inançları ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların etki büyüklükleri arasında moderatör değişkenlere göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. 2000-2018 yıllarında öğretmenlerin öz yeterlik inançları ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen, örneklem sayısı ve korelasyon katsayısı (ya da t değeri) verilerini içeren çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamındaki çalışmalara, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik ve Proquest veri tabanları taranarak ulaşılmıştır. Alan yazın taraması sonucunda araştırmanın seçim kriterlerine uygun 35 çalışma meta analize dâhil edilmiştir. Araştırmada etki büyüklüğü değerlerinin hesaplanmasında “Fisher z” değeri kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki çalışmaların etki yönü ve genel etki büyüklüğü rastgele etkiler modeline göre hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, öğretmenlerin öz yeterlik inançları ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin genel etki büyüklüğünün pozitif ve orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin öz yeterlik inançları ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların etki büyüklükleri arasında moderatör değişkenlere (çalışmanın yapıldığı yıla, yere, okul türüne ve çalışmalarda kullanılan ölçeklerin türüne) göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen, Öz yeterlik, İş Doyumu, Meta Analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8549

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.