Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Görevlerini Uygulama Kalitelerindeki Gelişimin İncelenmesi

Engin Ader

ÖZ

Karma yöntem kullanılan bu araştırmada, bir senelik mesleki gelişim programı çerçevesinde sınıf öğretmenlerinin sınıflarında matematik görevlerini uygulama kalitelerindeki değişimin incelenmesi hedeflenmektedir. Matematik görevlerini uygulama kalitesi üç boyutta ele alınmaktadır. Buna göre matematik görevlerinin öğretmenler tarafından yüksek kalitede uygulanması, görevlerin planlama ve uygulama aşamalarından öğrencinin öğrenmesine kadar bilişsel istem seviyelerinin (BİS) yüksek seviyede tutulması, sınıfta otoritenin kişiden matematiksel akıl yürütmeye aktarılması ve öğrenci düşüncelerinin merkezde tutulmasıyla gerçekleşir. Bir özel ilkokulda 4 sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilen mesleki gelişim programında her bir öğretmenin sınıfında bir yıl boyunca gözlem yapılmış, derslerin ses ve video kayıtları alınmış, ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada toplanan nicel ve nitel verilerin analizi, öğretmenlerin matematik görevlerini uygulama kalitelerinin yükselmesi yönünde bir değişim olduğunu göstermiştir. Kalite göstergeleri arasında en temel değişim toplam bilişsel istemde görülmüştür. Bilişsel istem seviyelerindeki değişimin analizi matematik görevlerinin yürütülmesi sırasındaki bilişsel istem seviyelerinde yıl boyunca iniş çıkışlar olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum öğretmenlerin uygulamalarındaki değişimlerin karmaşık ve çoğu zaman doğrusal olmayan bir yapıda olduğunun göstergesidir. Çalışmanın bulguları öğretmenlerle ilişkili etkenler ışığında tartışılmış, ve ileride tasarlanacak mesleki gelişim programlarına ve öğretmenlerin uygulamalarına yönelik öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik görevleri, Matematik görevlerini uygulama kalitesi, Mesleki gelişim, Bilişsel istem, Entellektüel otorite, Öğrencilerin düşünceleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8544

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.