Yakın Çevre Eğitiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı ve Çevreye Yönelik Tutumuna Etkisi

Taha Yasin Bacakoğlu, İlkay Doğan Taş

ÖZ

Bu araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yakın çevre eğitimi yoluyla çevreye ilişkin bilgi düzeylerinin ve çevreye yönelik tutumlarının olumlu yönde artırılması amaçlanmıştır. Araştırma, Ankara merkezinde bulunan bir özel okuldaki ilkokul 4. sınıfa devam eden 44 öğrencinin katılımıyla ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile yürütülmüştür. Veriler, deney ve kontrol gruplarına ön ve son test olarak “Ankara Çevre Kitapçığı Başarı Testi (AÇKBT)” ve “Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği (ÇYTÖ)” uygulanmasıyla elde edilmiştir. Ön ve son test puanlarını karşılaştırmak amacıyla “Karışık Ölçümler İçin İki Faktörlü ANOVA” kullanılmıştır. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra uygulanan son testlerde, Ankara Çevre Kitapçığı ile eğitim verilen ve normal eğitim programına devam eden deney grubunun hem AÇKBT hem de ÇYTÖ puanlarında anlamlı bir artış tespit edilmiştir.  Bununla birlikte, yakın çevre eğitimi almayan yalnızca resmi öğretim programına devam eden kontrol grubunun AÇKBT ve ÇYTÖ puanları arasında anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, kontrol grubundaki öğrencilerin yakın çevreye ilişkin bilgi düzeylerinde ve çevrelerine yönelik olumlu tutumlarında anlamlı bir değişim saptanmadığı, deney grubundaki öğrencilerin hem yakın çevrelerine ilişkin akademik başarılarının arttığı hem de çevreye yönelik olumlu tutum geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Çevre eğitimi, İlkokul, Çevre bilgisi, Çevre tutumu


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8521

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.