Öz-Düzenleme ile Orantısal Akıl Yürütme Arasındaki İlişki: Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünmenin Aracılık Rolü

Mesut Öztürk

ÖZ

Bu çalışma 7. sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin öz-düzenleme düzeyleri ile orantısal akıl yürütme becerileri arasındaki aracılık etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmada önerilen tahmin modeli 279 ortaokul 7. sınıf öğrencisinden elde edilen verilerle sınanmıştır. Çalışmanın verileri “Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeği”, “Algılanan öz-düzenleme ölçeği” ve “Orantısal akıl yürütme becerisi testi” ile toplanmıştır. Toplanan verilere korelasyon analizi ve aracı değişken analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme, öz-düzenleme ve orantısal akıl yürütme becerileri arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğuna işaret etmiştir. Aracı değişken analizi sonucu, 7. sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin öz-düzenleme düzeyleri ile orantısal akıl yürütme becerileri arasında kısmi aracı olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yansıtıcı düşünme, Öz-düzenleme, Orantısal akıl yürütme, Problem çözme, Ortaokul


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8480

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.