Geri Bildirimin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Yazma Becerilerine Etkisi

Bengisu Kaya, Seyit Ateş, Kasım Yıldırım, Timothy Rasinski

ÖZ

Bu araştırmada geri bildirimin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerin akıcı yazma becerilerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara ili Yenimahalle ilçesinde bulunan bir devlet ilkokulunun dördüncü sınıfında öğrenim gören 42 öğrenciden (21 deney grubu, 21 kontrol grubu) oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akıcı Yazma Değerlendirme Rubriği, hikâye yazma konuları ve geri bildirim formu kullanılmıştır. Üç aşamada gerçekleştirilen çalışma sekiz hafta sürmüştür. Akıcı Yazma Değerlendirme Rubriği aracılığıyla öğrencilerden elde edilen verilerin analizinde kovaryans analizi (ANCOVA) analizi yapılarak deney ve kontrol gruplarının son test puanları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda deney ve kontrol gruplarının son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında deney grubunun son test puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, uygulama ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Geri bildirim, Akıcılık, Akıcı yazma, Hikâye yazma, İlkokul, Dördüncü sınıf öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8413

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.