Düşük ve Yüksek Düzeyde Kontrolü Tercih Eden Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Davranışlarının Karşılaştırılması

Adem Turanlı, Ali Yıldırım

ÖZ

Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf yönetimine yaklaşımları ile sınıf yönetimi davranışları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma için sınıf yönetimine yaklaşımları farklı (yüksek ve düşük düzeyde kontrol) olan iki öğretmen seçilmiş Bunların öğrencilerine (n=91), yedi başlık (empati, coşku, öğretim, cesaretlendirme, kontrol, geribildirim ve düzeltme) altında 36 maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmacı, öğretmenlerin sınıflarını nasıl yönettiğine ilişkin daha ayrıntılı bilgi toplamak için sınıflarını da gözlemiştir. Anketten elde edilen veriler, yüzde, ortalama ve standart sapma cinsinden çözümlenmiş ve iki öğretmenin sınıfları arasında farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız t-testi uygulanmıştır. Ayrıca gözlemlerden elde edilen veriler, anketten elde edilen verilere dayalı olarak, içerik analizine tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Çözümlemeler, farklı yaklaşım içerisinde olan öğretmenlerin, coşku hariç bütün boyutlarda farklılaştığını göstermiştir. Özetle, öğretmenlerin sınıf yönetimi eğilimleriyle sınıflarını yönetim şekilleri arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf yönetimi, öğretmen yaklaşımı, denetim düzeyi, öğrenci algıları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.