İlköğretime Başlayan Çocukların Anne Babalarının Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Okul Öncesi Eğitimden Yararlanma Düzeylerine Göre İncelenmesi

Gülden Uyanık Balat

ÖZ

Anne-baba tutumlarının çocuğun gelişimindeki önemi oldukça açıktır. Bu çalışmada ilköğretime başlayan çocukların anne-babalarının çocuk yetiştirme tutumlarının okul öncesi eğitimden yararlanma düzeylerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini ilköğretime başlayan 183 çocuk ve ailesi oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan çocukların anne-baba tutumlarını ölçmek için Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) ve ayrıca demografik bilgiler elde etmek için bilgi formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde Kruskall Wallis, t testi, tek yönlü varyans analizi ve Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarından bazıları şu şekildedir: Okul öncesi eğitimden yararlanmayan çocukların ailelerinin çok daha fazla düzeyde aşırı koruyucu ve sıkı disiplin tutumunu benimsedikleri ve okul öncesi eğitimden yararlanma süreleri ile bu tutumlar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Çocukların okul öncesi eğitimden yararlanma düzeyleri ile anne-babaların demokratik tutumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır; fakat okul öncesi eğitimden yararlanma süresi arttıkça, ailelerin demokratik tutum puanlarında da artış olmuştur. Cinsiyetlere göre anne-baba tutumları arasında fark bulunmamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi eğitim, anne-baba tutumu, ilköğretim.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.