Lise Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duygularının Yordayıcısı Olarak Gelecek Beklentileri ve Özyeterlikleri

Nejla Atabey

ÖZ

Bu araştırmada lise öğrencilerinin gelecek beklentileri, özyeterlikleri ve okula aidiyet duyguları arasındaki ilişki incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmaya 286 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri gelecek beklentisi, çocuklar için özyeterlik ve okula aidiyet duygusu ölçekleri ile toplanmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler çoklu regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları öğrencilerin gelecek beklentileri, okula aidiyet duyguları ve özyeterlikleri arasında ikili anlamlı ilişkilerin varlığını ortaya koymuştur. Ayrıca gelecek beklentisinin ve özyeterliğin okula aidiyet duygusunun anlamlı yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. Buna göre lise öğrencilerinin gelecek beklentileri ve özyeterlikleri arttıkça okula aidiyet duyguları da artmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin okula aidiyet duygularını arttırmak için gelecek beklentilerinin ve özyeterliklerinin tespit edilmesine ve arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Lise öğrencileri, Okula aidiyet duygusu, Gelecek beklentisi, Özyeterlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8315

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.