Dil Eğitiminde Daha İnsancıl Yaklaşımlar ve Beyin Baskınlığının Öğrencilerin Akademik Başarı ve İngilizce Öğrenmeye Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri

İzzettin Kök

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, “sinirdilbilimsel programlama ilkelerine uygun öğretim programlarının ve beyin baskınlığının öğrencilerin İngilizce öğrenmeye yönelik tutumlarına ve akademik başarı düzeyine etkisini” belirlemektir. Araştırma örneklemine 2004–2005 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin oluşturduğu toplam 52 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırma deseni olarak, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Altunay (2002) tarafından geliştirilen ve 17 maddeden oluşan, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,96 olan “İngilizce Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Türkçeye uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması Kök (2005) tarafından yapılan “Beyin Baskınlığı Envanteri” nin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise 0,87 olarak bulunmuştur. İki ölçeğe ek olarak öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için, KR-20 güvenirlik katsayısı 0,72 olan 30 maddelik çoktan seçmeli test uygulanmıştır. Verilerin analizinde t-testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi ise 0,05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubundaki sol beyni daha baskın olan öğrenciler ile kontrol grubundaki sol beyni daha baskın olan öğrenciler arasında İngilizce akademik başarıları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülememiştir. Sağ beyni baskın olan deney ile kontrol grubu öğrencileri arasında deney grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmüştür. Deney grubu öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik olumlu tutumları artmış ve deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sinirdilbilimsel programlama, beyin baskınlığı, İngilizce öğrenmeye yönelik tutum, başarı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.