Öğrencilerin Fen Başarısını Açıklayan Etmenler: Bir Modelleme Çalışması

Eren Ceylan, Giray Berberoğlu

ÖZ

Bu araştırmada, Üçüncü Uluslararası Fen ve Matematik Çalışmasına (TIMSS 1999) katılan Türk öğrencilerden elde edilen veriler kullanılarak fen başarısı ile ilişkili etmenler doğrusal yapısal modelleme ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin başarısızlık algısı, öğrenci merkezli etkinlikler ve öğrencilerin fene yönelik tutumları ile öğrencilerin fen başarıları arasında negatif yönde ilişkiler gözlenirken, öğretmen merkezli etkinlikler ile öğrencilerin fen başarıları arasında olumlu yönde ilişki bulunmuştur. Bulgulara dayanarak Türk eğitim sisteminin özellikle yenilenen müfredatlar kapsamında gözden geçirilmesi gereken noktalarına dikkat çekilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen başarısı, Doğrusal Yapısal Modelleme, TIMSS-R.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.