Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygıyı Yordayıcı Bazı Değişkenler

Güzin Sübaşı

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı cinsiyet, akademik başarı, ailelerin sosyoekonomik düzeyi, anne-baba tutumu, yalnızlık, özsaygı ve iletişim becerileri değişkenlerinin üniversite öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerini yordama gücünü belirlemektir. Bu amaçla 346 üniversite öğrencisine Etkileşim Kaygısı Ölçeği, Özsaygı Envanteri, Yalnızlık Ölçeği ve İletişim Becerileri Ölçeği uygulanmıştır. Cinsiyet, akademik başarı, ailenin gelir düzeyi ve anne-baba tutumlarına ilişkin veriler, Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Aşamalı regresyon analizi sonuçlarına göre, cinsiyet, yalnızlık ve özsaygı değişkenleri, gençlerin sosyal kaygı düzeylerini anlamlı olarak yordamaktadır. Çalışmada sosyal kaygı, yalnızlık ile pozitif, benlik saygısı ile negatif ilişkili bulunmuştur. Öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri yükseldikçe, yalnızlık düzeyleri artmakta, benlik saygısı düzeyleri düştükçe, sosyal kaygı düzeyleri yükselmektedir. Sonuç olarak, benlik saygısı sosyal kaygının en güçlü yordayıcısıdır. Bu nedenle bireyin olumlu benlik saygısı geliştirmesinde en önemli rolü olan aile ve eğitmenler bu konuda bilinçlendirilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal kaygı, özsaygı, yalnızlık, sosyal beceri, cinsiyet, akademik başarı, gelir düzeyi, anne-baba tutumu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.