Basketbol Öğretiminde Taktik Oyun Yaklaşımının Lise Öğrencilerinin Bilişsel, Duyuşsal, ve Psikomotor Erişi Düzeylerine Etkisi

Burak Güneş, Erdoğan Yılmaz

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, taktik oyun yaklaşımı ile yürütülen beden eğitimi dersi basketbol ünitesinin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor erişi düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada yarı-deneysel modellerden kontrol gruplu ön test-son test model kullanılmıştır. Araştırmada deney grubunu, 30 öğrenci (17 kız-13 erkek), kontrol grubunu 31 öğrenci (17 Kız-14 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin bilişsel alan gelişimlerini ölçmek için basketbol başarı testi, duyuşsal alan gelişimlerini ölçmek için beden eğitimi ve spor tutum ölçeği, psikomotor alan gelişimlerini ölçmek için gözlem formları ve oyun performansı değerlendirme ölçeği kullanılmıştır.  Deney ve kontrol gruplarının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda ön-son test puanları arasındaki farkı belirlemek için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlar erişi düzeylerini karşılaştırmak için Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; deney ve kontrol gruplarında bilişsel alanda ve psikomotor alana ait becerilerin tümünde son testler lehine anlamlı bir fark elde edilirken, duyuşsal alanda anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Deney gurubunda; tüm oyun performansı bileşenlerinde son testler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Kontrol gurubunda; oyun performansı bileşenlerinde karar verme, beceri uygulamada son testler lehine anlamlı fark bulunurken destekleme ve oyuna katılımda anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney ve kontrol gruplarının bilişsel, duyuşsal alanlar ve psikomotor alana ait beceri erişi düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmazken, oyun performansı erişi düzeylerinde karar verme, destekleme, oyuna katılım, oyun performansı bileşenlerinde deney grubu lehine anlamlı bir fark elde edilmiştir.  Araştırma sonuçlarına göre oyun performansını geliştirmek için taktik oyun yaklaşımının geleneksel yaklaşıma göre daha uygun olabileceği sonucuna varılabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Beden eğitimi, Bilişsel öğrenme, Duyuşsal öğrenme, Psiko-motor öğrenme, Öğretim modelleri, Basketbol


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8163

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.