Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Akademik İsteklilik, Akademik Benlik Yeterliği ve Kültürel Sermaye Arasındaki İlişki

Gökhan Arastaman, Murat Özdemir

ÖZ

Bu araştırmada lise öğrencilerinin akademik istekliliğe ilişkin görüşleri, akademik öz yeterlik inancı ve kültürel sermaye bağlamında incelenmiştir. Araştırmaya Türkiye örnekleminde yer alan ve tabakalı örnekleme tekniği ile seçilen 788 lise öğrencisi katılmıştır. Katılımcılara Kültürel Sermaye Ölçeği, Akademik Benlik Yeterliği Ölçeği ve Akademik İsteklilik Ölçeği uygulanmıştır. Veriler, betimsel istatistiklerin yanı sıra regresyon ve yol analizi kullanılmak suretiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulguları kültürel sermaye, akademik benlik yeterliği ve akademik isteklilik arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya çıkartmıştır. Kültürel sermaye ve akademik benlik yeterliği, akademik istekliliğinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Kültürel sermaye ile akademik isteklilik arasındaki ilişkide ise akademik benlik yeterliği aracı bir etkiye sahiptir. Araştırma bulgularına dayalı olarak akademik istekliliğinin gelişiminde önemli bir rol oynayan kültürel sermayenin, bu etkiyi, akademik benlik yeterliği üzerinden gerçekleştirdiği genel sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik isteklilik, Öz yeterlik inancı, Kültürel sermaye, Lise öğrencisi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8103

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.