Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Uygulanması

Ayşe Feray Özbal, Mustafa Sağlam, Serap Cavkaytar

ÖZ

Bu araştırma, ortaokul beşinci sınıf beden eğitimi ve spor dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanabilirliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırma eylem araştırması olarak desenlemiştir. Araştırma, 5. sınıf beden eğitimi ve spor dersinde uygulanmıştır. Uygulama tüm sınıfta gerçekleştirilmiş; ancak belirlenen 8 odak öğrencinin verileri daha yoğun olarak kullanılmıştır. Araştırmada farklılaştırılmış öğretim yaklaşımında kullanılan “merkezler” ve “istasyon” stratejilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, nitel veriler “video kayıtları”, “yansıtıcı günlük”, “öğrenci günlükleri”, “yarı yapılandırılmış görüşmeler” ile nicel veriler de “Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde “SPSS for Windows 22” paket programından yararlanılmış, nitel verilerde ise betimsel analiz uygulanmıştır. Yapılan nicel analizler sonucunda öğrencilerin “beden eğitimi ve spor dersi” ne yönelik tutumlarında son test puanlarının öntest puanlarına göre anlamlı olarak arttığı gözlenmiştir. Nitel verilerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde ise derse etkin katılımın sağlandığı, hareket sayısının arttığı, sosyalleşme ve grupla çalışma alışkanlığının kazanıldığı, bağımsız bir şekilde çalışmanın öğrenildiği ve sınıf kurallarına uyulduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  Bunların yanı sıra öğrenci paylaşımlarının ve sorumluluk bilincinin arttığı gözlenmiş ve öğrencilerin farklılıklara karşı saygı göstermeleri gerektiği konusunda olumlu tutum geliştirdikleri görülmüştür. Ayrıca ürün ve süreç değerlendirmesinden yararlanılmasının olumlu sonuçlar yarattığı ve süreç değerlendirmenin sonraki derslerin planlanmasında olumlu katkılar sağladığı görülmüştür.

Bu araştırmanın sonucunda beden eğitimi ve spor dersinde farklılaştırılmış öğretimin uygulanabileceği ve öğretim sürecinin farklı stratejiler kullanılarak düzenlenebileceği ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Farklılaştırılmış öğretim, Merkezler stratejisi, İstasyon stratejisi, Beden eğitimi ve spor, Eylem araştırması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8085

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.