Akran Değerlendirmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Etkisi

Mehmet Akpınar

ÖZ

Bu araştırmada akran değerlendirme tekniğinin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada problemin bir yönünün derinlemesine ve kısa sürede çalışılmasına imkân sağlayan nitel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi’nde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına kayıtlı öğretmen adayları, örneklemini ise son sınıf öğrencilerinden seçilen 14 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklem seçimi yapılırken zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumlar hakkında bilgi veren “amaçlı örnekleme yöntemlerinden”, “benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “yarı yapılandırılmış görüşme formu” ve “gözlem formuna” başvurulmuştur. Gözlem formu yoluyla elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden “betimsel analiz tekniği” ile çözümlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise “içerik analizi tekniği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; akran değerlendirme yaklaşımının, öğretmen adaylarının daha nitelikli yetiştirilmesinde ve öğretmenlik mesleğine ilişkin yetkinliklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı, genel olarak akran değerlendirmesinin öğretmen adayları üzerinde olumlu yönde etki bıraktığı gibi birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan yola çıkarak; öğretmenlik uygulamalarına akran değerlendirme süreci dâhil edilerek öğretmen adaylarının mesleki beceri bakımından daha iyi yetiştirilebilme ortamı oluşturulabilir, akran değerlendirme yaklaşımına yönelik öğretmen adayları uzman kişiler tarafından çok iyi haberdar edilebilir ve sürece yönelik detaylı bilgilendirilebilir, şeklinde birtakım önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Akran Değerlendirmesi, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmen Adayları, Sosyal Bilgiler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8077

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.