Bir Eylem Araştırması: İlkokul 3. Sınıf Müzik Dersi Kazanımlarına Yönelik Şarkı Dağarcığı Oluşturma

Yıldız Mutlu Yıldız, Sibel Karakelle, Derya Arslan Özer

ÖZ

Bu araştırmanın amacı ilkokul 3. sınıf müzik dersi kazanımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan şarkı dağarcığına ilişkin mevcut durumu belirlemek, yeni bir şarkı dağarcığı oluşturarak bu şarkı dağarcığının öğrenme-öğretme sürecindeki etkililiğini anlamak ve öğretimin niteliğini geliştirmeye katkı sunmaktır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması şeklinde tasarlanmıştır. Eylem planını; araştırmacının kazanımlara göre bestelediği şarkılar, ders planları ve şarkıların kayıtları oluşturmaktadır. Araştırma çerçevesinde eylem planı 27.03.2014-21.05.2014 tarihleri arasındaki toplam 8 haftada ve müzik derslerinde uygulanmıştır. Araştırmanın uygulaması 2013-2014 öğretim yılı Bahar Döneminde Isparta İli Merkez İlçesinde bulunan bir ilkokulun üçüncü sınıfındaki 30 öğrenci ve sınıf öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri kişisel bilgi formları, yarı yapılandırılmış görüşmeler, öğrenci, öğretmen ve araştırmacı günlüklerinden oluşan veri toplama araçları kullanılarak elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerin ses kaydı ve uygulama derslerinin video kayıtlarının çözümlemesinde bilgisayar destekli nitel veri analiz programı olan “QSR-Nvivo 10” kullanılmıştır. Nitel verilerin analizi betimsel analiz ve içerik analizi ile gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular araştırma soruları doğrultusunda yorumlanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre müzik derslerinde şarkı söyleme çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin şarkıları hatırladıkları ancak, kazanımlara ulaşmadığı görülmektedir. Bununla birlikte uygulama süreci ve sonrasında, derslerin eylem planları doğrultusunda yürütüldüğü, öğretmenin ders kazanımı farkındalığının arttığı, öğrencilerin bu süreçte kazanımlara göre hazırlanan şarkı dağarcığı ile müzik derslerinde verilmek istenen ders kazanımlarına ulaşabildiği görülmüştür. Ayrıca, uygulama sürecinde öğrencilerin şarkı kayıtları ile söyleme, dinleme, çalma ve birliktelik becerilerinin geliştiği, besteleme ve seslendirme alanlarına karşı farkındalık kazandığı tespit edilmiştir. Alan yazın çerçevesinde sonuçlar tartışılmış, uygulama ve gelecekteki araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

İlkokulda müzik eğitimi, Şarkılar, Müzik dersi kazanımları, Eylem araştırması, Sınıf öğretmeni


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7979

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.