Okul Yönetişimi ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Berna Yüner, Berrin Burgaz

ÖZ

Bu araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul yönetişimi ile okul iklimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kayseri ili merkez ilçelerindeki (Melikgazi, Kocasinan ve Talas) ortaöğretim kurumlarında görev yapan 375 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiş nicel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak okullardaki mevcut yönetişim düzeyini ve hedeflenen yönetişim düzeyini belirlemek amacıyla çalışma kapsamında geliştirilen “Okul Yönetişimi Ölçeği”, okul iklimini saptayabilmek için Hoy, Smith ve Sweetland (2002) tarafından geliştirilen ve çalışma kapsamında Türkçeye uyarlanan “Okul İklimi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, ANOVA ve post hoc testlerinde LSD testi, Pearson Korelasyon analizinden ve çok değişkenli regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul yönetişiminin gerçekleşme düzeyi ile hedeflenen düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Okul yönetişiminin okullarda orta düzeyde gerçekleştiği ve çok yüksek düzeyde hedeflendiği belirlenmiştir.  Okul yönetişimi ile okul iklimi boyutları arasında pozitif yönlü orta düzeyli anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Okul yönetişiminin Hukuka Bağlılık ve Katılım boyutlarının okul ikliminin anlamlı yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. Şeffaflık boyutunun ise anlamlı bir yordayıcı olmadığı saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul yönetişimi, Okul iklimi, Hukuka bağlılık, Katılım, Şeffaflık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7961

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.