Örgütsel Çekicilik, Örgütsel İmaj ve Örgütsel Sadakat Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yener Akman, Murat Özdemir

ÖZ

Bu araştırmada, örgütsel çekicilik, örgütsel imaj ve örgütsel sadakat arasındaki ilişkiler öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara iline bağlı dokuz ilçede görev yapmakta olan 494 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada Örgütsel Çekicilik Ölçeği (ÖÇÖ), Örgütsel İmaj Algısı Ölçeği (ÖİAÖ) ve Örgütsel Sadakat Ölçeği (ÖSÖ) kullanılmıştır. Araştırma verileri, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon analizi, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yol analizi ile çözümlenmiştir. Bulgulara göre, öğretmenlerin örgütsel çekicilik algıları orta düzeydedir. Öğretmenlerin örgütsel imaj ve örgütsel sadakat algıları da yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Ayrıca değişkenler arasında pozitif yönlü, orta ya da yüksek düzeyde ve anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Yol analizi sonucunda örgütsel imaj ile örgütsel sadakat arasında örgütsel çekiciliğin kısmi aracılık etkisine sahip olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Örgütsel çekicilik, Örgütsel imaj, Örgütsel sadakat, Öğretmen, İlişki


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7928

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.