Bazı Sosyoekonomik Etmenlerin Türkiye’de Yükseköğretime Katılım Üzerindeki Etkileri

C. Ergin Ekinci

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, yükseköğretimden yararlanan öğrencilerin bazı sosyoekonomik özelliklerinin (hanehalkı geliri, anne-babanın eğitim durumu, yerleşim yeri) dağılımı ile Türkiye’deki nüfusun aynı özelliklerinin dağılımının karşılaştırılması yoluyla bu etmenlerin yükseköğretimden yararlanma üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmanın verileri Cumhuriyet, Erciyes ve Hacettepe üniversitelerinde öğrenim gören 4910 öğrenciye uygulanan anket ve alanyazın taramasına dayalı olarak elde edilmiştir.Araştırma betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Gelire göre sıralı %20’lik Türkiye ve üniversite öğrencileri hanehalkı gruplarının yıllık kullanılabilir gelirlerinin yüzdelik dağılımları birbirine benzerdir ve yükseköğretime girişte gelir doğrudan belirleyici etkiye sahip değildir. (2) Yükseköğretimden yararlanmada anne-babanın eğitim düzeyi belirleyici bir etkendir. (3) Daha yüksek gelirli ve eğitimli ailelerin çocukları daha prestijli ve daha yüksek getirisi olduğu varsayılan alanlarda daha yüksek oranda temsil edilmektedirler. (4) Yükseköğretim sistemi çok büyük ölçüde kentsel yerleşim birimlerinden gelen öğrencilere (%92) hizmet etmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim, yükseköğretime giriş, yükseköğretime katılım, sosyoekonomik özellikler, Türkiye.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.