Erken Çocukluk Eğitiminde İlk Yıllar Programı’nın Öğretmen Görüşleri ile İncelenmesi

Tülin Güler, İclal Yaltırık

ÖZ

İlk Yıllar Programı, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun 3-12 yaş çocukları için geliştirdiği bir eğitim programıdır. Bu çalışmayla, erken çocukluk eğitiminde uluslararası bir uygulama olan İlk Yıllar Programı’nın güçlü ve zayıf yönlerini öğretmen görüşleri ile ortaya koymak ve bu programdaki iyi örneklerden ülkemizde geliştirilen ve uygulanan eğitim programlarında yararlanılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmanın örneklemini İlk Yıllar Programı’nın resmi uygulama yetkisini almış anaokullarında çalışan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın verileri öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiş ve betimsel analizle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda öğretmenler programın güçlü yönlerini; çocukların sorgulama becerilerini geliştirmesi, bilgiyi kendi kendilerine yapılandırmalarına imkân sağlaması, çokkültürlü ve uluslararası düzeyde bir bilince sahip olan bireyler yetiştirmesi, gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin kolaylıkla başka ülkelerde nitelikli eğitim alması ve diğer kültürleri yakından tanıma imkânı vermesi olarak ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, mevcut ulusal eğitim programı ile uyuşmayan yönleri olması nedeni ile zaman zaman zorluk yaşanması ve planlama aşamasının uzun sürmesi gibi unsurları programın zayıf yönleri olarak belirtmişlerdir. Sonuç olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programlarında bazı düzenlemeler yapılarak, PYP’nin olumlu yönlerinden yararlanılması önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, İlk Yıllar Programı (İYP), erken çocukluk eğitimi, sorgulama temelli öğrenme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.