Öğretmen Adaylarında Öğrenme Stratejilerinin ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Yordamadaki Rolü

Mustafa Buluş, Erdinç Duru, Murat Balkıs, Sibel Duru

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarında öğrenme stratejileri ve bireysel özelliklerin akademik başarıyı yordamadaki rolünü incelemektir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı alanlarda öğrenim gören toplam 265 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Öğrenme Stratejileri Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular, derin bilişsel öğrenme stratejileri ile sınıf, cinsiyet ve yaş gibi bireysel özelliklerin akademik başarıyı yordadığını göstermiştir. Araştırmada ayrıca, öğretmen adaylarının derin öğrenme stratejilerini daha yüksek, yüzeysel bilişsel stratejileri ise daha düşük düzeyde kullandıkları, akademik başarının derin bilişsel stratejiler ile anlamlı pozitif ilişkili olduğu, yüzeysel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyinin cinsiyete ve bilişüstü öğrenme stratejilerini kullanma düzeyinin bölüme göre anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Bulgular eğitimciler açısından tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme stratejileri, akademik başarı, cinsiyet, yaş, bölüm

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.