Sosyal Bilgiler Dersinde Çizgi Roman Kullanımı: Teksas Tarihi

Genç Osman İlhan, Şahin Oruç

ÖZ

Çizgi romanlar sadece bir okuma metni değil aynı zamanda çeşitli dersler için faydalı bir eğitsel kaynaktır. Buna dayalı olarak çalışmanın amacı çizgi roman kullanımının ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki başarı ve motivasyonlarını incelemektir. Yarı-deneysel araştırma modelinin kullanıldığı çalışmada 19 öğrenci deney grubunda, 20 öğrenci ise kontrol grubunda yer almıştır. Veriler başarı testi ve motivasyon ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 2015-2016 yılı eğitim döneminde yapılan çalışma üç hafta sürmüştür. Elde edilen bulgulardan çıkan sonuçlara göre çizgi romanların kullanıldığı grup, geleneksel yaklaşım ile öğretim yapılan gruba göre daha yüksek başarı elde etmiş ve motivasyonlarının daha çok arttığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Çizgi romanlar, Sosyal bilgiler, Motivasyon, Akademik başarı, Öğretim materyali


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7830

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.