Hızlı Otomatik İsimlendirme ve Okuduğunu Anlama İlişkisinde Okuma Becerisinin Aracılık Etkisi

Özay Karadağ, Hasan Kağan Keskin, Gökhan Arı

ÖZ

Bu çalışma ile Hızlı Otomatik İsimlendirme (HOİ), Okuma ve Anlama becerileri arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkilerin bir yapısal model üzerinde ortaya konması ve olası ilişkide, okuma becerilerinin aracılık durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir il merkezindeki bir devlet ilkokulunda öğrenimlerini sürdüren 98’i kız, 79’u erkek olmak üzere toplam 177 ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada test edilen değişkenlerin gizil olmasından ve değişkenlerdeki hatanın belirlenmesine olanak sağladığından dolayı yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre HOİ’nin okuma becerisi üzerinde doğrudan yordayıcı bir etkiye sahip olduğu; okuma becerisinin ise anlama becerisi üzerinde oldukça güçlü bir yordayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, okuma becerisinin HOİ ve anlama arasındaki ilişkide tam aracı bir role sahip olduğu görülmüştür. Sonuçlara göre daha iyi HOİ performansına sahip olan öğrencilerin okuma becerilerinin de iyi olduğu; iyi okuma becerisine sahip öğrencilerin de okuduklarını daha iyi anladıkları ileri sürülebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Hızlı Otomatik İsimlendirme, Okuma, Okuduğunu Anlama


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7684

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.