Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yazı Farkındalığı Becerilerinin Çocuk ve Ebeveyn Değişkenleri Açısından İncelenmesi

Vedat Bayraktar

ÖZ

Araştırma, anasınıfına devam eden çocukların yazı farkındalığı becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini “kolay ulaşılabilir örnekleme” yöntemiyle seçilen 151’i erkek, 144’ü kız olmak üzere toplam 295 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veriler “Okul Öncesi Dönemde Sözcük ve Yazı Farkındalığı Değerlendirme Aracı” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda annenin meslek ve annenin öğrenim durmu değişkenleri ile yazı farkındalığı becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılırken, çocukların cinsiyet, babanın meslek ve babanın öğrenim durumu değişkenleri ile yazı farkındalığı becerileri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Yazı farkındalığı, Erken okuryazarlık, Okuma-yazma becerisi, Anasınıfı, Okul öncesi dönem


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7679

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.