Programlama Öğretimi için Bir Model Önerisi: Yedi Adımda Programlama

Kürşat Ali Erümit, Hasan Karal, Güven Şahin, Dilara Arzugül Aksoy, Ayşegül Aksoy, Ali İhsan Benzer

ÖZ

Alanyazında programlama öğretiminin pek çok bilişsel beceriye olumlu etkilerini ortaya koyan çalışmalar yer almaktadır. Buna karşın programlama öğretiminin sistematik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla pedagojiye yönelik çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu nedenle çalışmada, öğrencilerin bilişsel becerilerinin gelişimine yönelik bir programlama öğretiminin nasıl yapılması gerektiği üzerine odaklanılmıştır. Çalışmanın amacı; Programlama öğretimi sürecinde öğrencilerin çeşitli bilişsel becerilerinin gelişimini sağlamak amacıyla kullanılabilecek bir öğretim modeli önerisinde bulunmaktır. Çalışma kapsamında, oluşturulan programlama öğretimi modeline Yedi Adımda Programlama (YAP) modeli adı verilmiştir. Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın, YAP modelinin oluşturulması aşamasında araştırma grubunu tasarım ekibi (1 BÖTE öğretim üyesi ile 2 yüksek lisans, 2 doktora öğrencisi) ve tasarım değerlendirme ekibi (MEB’e bağlı ortaokullarda görevli 10 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretmeni) oluşturmaktadır. Araştırma süreci boyunca YAP modeli adımlarının belirlenmesi amacıyla doküman analizi ve tasarım değerlendirme ekibi ile yapılan görüşmelerin analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, modelin oluşturulması için izlenen süreç, oluşturulan modelin özellikleri ve tasarım değerlendirme ekibi ile yapılan görüşmelere yer verilmiştir. Bu çalışma ile ortaya konulan modelin, ortaokul düzeyinde programlama öğretimi yapmak isteyen eğitimciler için yol gösterici olması hedeflenmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Programlama öğretimi, Problem çözme, Algoritmik düşünme, YAP öğretim modeli, Ders planları, Ortaokul, Kodlama


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7678

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.