Psikolojik Belirtileri Azaltmaya Yönelik Psiko-Eğitim Programının Ergenlerde İnternet Bağımlılığına Etkisi

İbrahim Taş, Tuncay Ayas

ÖZ

Bu çalışmanın amacı araştırmacı tarafından hazırlanan psikolojik belirtileri azaltmaya yönelik psiko-eğitim programının ergenlerde internet bağımlılığına etkisini incelemektir. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan bir Anadolu Lisesinde eğitim gören 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 506 kişi ile yapılmıştır. Çalışma grubunun seçimi için İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Her iki ölçekten ortalamanın üstünde puan alan 33 öğrenci arasından kura çekilerek 24 kişilik çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırma gruplarına (deney n= 12, kontrol n= 12) seçkisiz atama yapılmıştır. Deney grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan psiko-eğitim programı uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir program uygulanmamıştır. Çalışmada 2x3’lük (deney/kontrol grupları X ön-test/son-test/izleme testi) split plot deseni kullanılmıştır. Verilerin analizinde ölçümler ve gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferroni testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre araştırmanın bağımlı değişkenlerini oluşturan psikolojik belirtiler ve internet bağımlılığı değişkenlerinin tümü için müdahale x zaman etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür (p<.05). Çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferroni testi ve varyans analizinden elde edilen sonuçlar psiko-eğitim programının psikolojik belirtileri ve internet bağımlılığını azaltmada etkili olduğunu ve bu etkinin 45 günlük izleme sonucunda da kalıcılığını koruduğunu ortaya koymuştur.  Elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

İnternet bağımlılığı, Psikolojik belirtiler, Psiko-eğitim programı, Ergenlik, Deneysel çalışma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7652

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.