Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması

Zehra Atbaşı, Necdet Karasu, Yusuf Ziya Tavil

ÖZ

Check-in/check-out (CICO) alanyazında olumlu davranış desteği kapsamında ikincil düzeyde sunulan, akranlarıyla problem yaşayan, problem davranışlarından dolayı akademik olarak başarısızlık gösteren öğrencilere destek vermek için hazırlanan bir önleme programıdır. Bu araştırmanın amacı, sınıf içinde problem davranış sergileyen ve bu problem davranışları nedeniyle akademik olarak başarısız olan öğrencilerin derse etkin katılım davranışları üzerinde, CICO’nun etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde öğrencilerin dersi etkin dinleme davranışları incelenmiştir. Çalışmaya ortaokula devam eden 10-11 yaşlarında üç öğrenci katılmıştır. Araştırmada tek denekli deneysel desenlerden aralıklı değişen ölçüt desenine yer verilmiştir. Öğretmenlerden ve öğrencilerden elde edilen bulgular öğrencilerin dersi etkin dinleme davranışlarında ilerleme gösterdiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca çalışmanın bağımsız değişkeninin ve elde edilen sonuçların sosyal uygunluğu da sosyal geçerlik verileri ile belirtilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Olumlu Davranışsal Destek, Check-In Check-Out, Problem Davranış, Derse Etkin Katılım, Sınıf Müdahalesi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7588

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.