Ergenlerde Reaktif-Proaktif Saldırganlık İle Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği: Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü

Ahmet Çağlar Özdoğan, Fulya Cenkeseven Önder

ÖZ

Bu araştırmada ergenlerde ebeveynin duygusal erişilebilirliği ve reaktif-proaktif saldırganlık arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü incelenmiştir. Araştırma 423 kız, 353 erkek olmak üzere toplam 776 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler 14-19 yaş aralığında olup, yaş ortalamaları 16.38’dir (Ss=1.13). Araştırmada veriler “Reaktif–Proaktif Saldırganlık Ölçeği”, “Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği Ölçeği” ve “Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde korelasyon analizi, aracılık için regresyon analizi ve dolaylı etki testinin anlamlılığı için ise boostrap analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda reaktif-proaktif saldırganlığın duygu düzenleme güçlüğü ile pozitif, ebeveyn duygusal erişilebilirliği ile negatif yönde anlamlı ilişkisi olduğu bulgulanmıştır. Regresyon temelli bootstrapping sonuçları duygu düzenleme güçlüğünün, anne ve babaya duygusal erişilebilirlik ile reaktif ve proaktif saldırganlık arasındaki ilişkide kısmi aracı role sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçların ergenlerin özellikle okullarda saldırgan davranışların azaltılabilmesi için kullanılabileceği ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalara kaynak olabilecek nitelikte olduğu düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Reaktif - Proaktif saldırganlık, Ebeveyn duygusal erişilebilirliği, Duygu düzenleme güçlüğü


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7576

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.