Disiplinlerden Bir Buket: SOFEM (Sosyal Bilimler-Fen Bilimleri-Matematik) Uygulaması

Ayça Kartal, Kaya Tuncer Çağlayan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı tematik yaklaşımla bir araya getirilen disiplinlerle Sosyal Bilgiler dersinde özgün bir uygulama geliştirmektir. Bu çerçevede geliştirilen uygulamanın öğrencilerin akademik başarısı ve yaratıcı düşünme becerisine etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada karma desen türlerinden nicel yaklaşımın baskın olduğu ve nicel yaklaşımın nitel yaklaşımla desteklendiği İç İçe Desen kullanılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama araçları olarak öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin değişimini tespit etmek amacıyla “Torrance Yaratıcı Düşünme Beceri Testi”, akademik başarılarının değişimini tespit etmek amacıyla da geliştirilen “Akademik Başarı Testi Soruları” kullanılmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak öğrencilere süreci değerlendirmeleri amacıyla hazırlanan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formları” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre uygulama, yaratıcı düşünme becerisi ve akademik başarıya yönelik anlamlı bir farklılık ortaya koymuştur. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde deney grubu öğrencilerinin tasarlanan etkinliklerin tamamını olumlu yönde değerlendirdiği belirlenmiştir. Ayrıca etkinliklerin deney grubu öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ve bu şekilde işlenen Sosyal Bilgiler dersine yönelik duygu ve düşüncelerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersini farklı alanlarla (Fen Bilimleri, Türkçe, Matematik, Din, Hukuk, Sağlık, Emniyet vb.) ilişkilendirdikleri görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal bilgiler, Disiplinlerarası yaklaşım, Tematik yaklaşım, Yaratıcı düşünme becerisi, Akademik başarı, Karma yöntem


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7565

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.